För oss på Ventilationsteknik i Kungsbacka AB är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Här beskriver vi hur och varför vi sparar dina uppgifter. Något vi till exempel gör när du väljer att köpa en produkt, tjänst eller är i kontakt med oss.  

1 SÅ HÄR SER Ventilationsteknik i Kungsbacka AB PÅ DET UPPDATERADE INTEGRITETSSKYDDET 

- Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet - Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in - Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för - Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver - Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter - Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter. 

 2 ALLMÄNT  

Denna integritetspolicy beskriver hur Ventilationsteknik i Kungsbacka AB behandlar dina personuppgifter. Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilken typ av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.  

 3 PERSONUPPGIFTSANSVAR  

Ventilationsteknik i Kungsbacka AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.  

4 KONTAKTUPPGIFTER  

Ventilationsteknik i Kungsbacka AB, Hantverksgatan 5A, 434 42 Kungsbacka E-post: dataskydd@kbavent.se  

 5 HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?  

Ventilationsteknik i Kungsbacka AB samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när du använder vår hemsida, när du bokar en utbildning eller när du kontaktar oss via t.ex. brev, mail, telefon och sms. Skickar du mail till oss eller kontaktar oss på telefon eller via Skype eller annan kommunikationsapplikation anses du samtycka till att vi får ha dina personuppgifter i våra motsvarande system för hantering av kontakten, d.v.s dina uppgifter hanteras av våra medarbetare i vårt mailsystem, Skype eller annan kommunikationsapplikation du eller våra medarbetare finner lämpligast och på de enheter som används av våra medarbetare, så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.  

 6 UPPGIFTER SOM VI KAN KOMMA ATT BEHANDLA  

 6.1 När du köper en produkt eller tjänst av oss 

 PERSONUPPGIFTER  

Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, faktureringsadress, vid bruk av produkt/tjänst. Eventloggar för felsökning av vår produkt eller tjänst kan innehålla användarid. IP nummer, datornamn, domännamn, loggtidpunkt  

 ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  

Ändamålet med behandlingen är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund samt fakturera för produkten eller tjänsten. Vi behöver även kunna förhålla oss till lagar och förordningar.  

 RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  

Avtal samt rättslig förpliktelse.  

LAGRINGSTID  

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.  

6.2 När du är i kontakt med oss avseende våra produkter eller tjänster  

PERSONUPPGIFTER  

Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, adress, avdelning, roll/befattning, ev. partner-ID.  

 ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  

För att kunna svara på frågor, erbjuda rätt produkter och tjänster samt tillhandahålla relevant information.  

 RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  

Berättigat intresse eller samtycke.  

LAGRINGSTID  

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.  

6.3 När du besöker vår hemsida  

 PERSONUPPGIFTER  

Språkinställningar, webbläsarinställningar, användning av vår webb, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och marknadsföringssystem).  

 ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  

Tillhandahålla, utföra och förbättra tjänster.  

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  

Berättigat intresse.  

LAGRINGSTID  

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.  

6.4 När du är med på bild eller video  

 PERSONUPPGIFTER  

Bild, video.  

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  

När du besöker event eller genomför en utbildning kan det förekomma att vi tar bilder och filmar i marknadsföringssyfte. När du använder en bild i dina kontaktuppgifter i de system du använder för att kontakta oss.  

 RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  

Berättigat intresse.  

LAGRINGSTID  

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.  

6.5 När du medverkar som referens eller i ett uttalande  

 PERSONUPPGIFTER  

Video, bild, namn, företag, e-postadress, uppdrag.  

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  

Marknadsföra och informera om företagets produkter och tjänster exempelvis via referensuppdrag eller intervju.  

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  

Samtycke.  

LAGRINGSTID  

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet och samtycke finns.  

6.6 När du besöker vårt kontor  

 PERSONUPPGIFTER Video (kameraövervakning vid utlösning av brand och inbrottslarm).  

 ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  

För att kunna tillhandahålla bevismaterial till myndighet vid inbrott eller stöld.  

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  

Berättigat intresse.  

LAGRINGSTID  

Filmerna raderas automatiskt efter 21 dygn.  

6.7 När du söker jobb eller uppdrag hos oss  

 PERSONUPPGIFTER  

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, tidigare erfarenhet samt övriga uppgifter som du valt att ha med i ditt CV.  

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  

Rekrytering samt nödvändig dokumentation.  

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  

Berättigat intresse samt rättslig förpliktelse.  

 LAGRINGSTID  

Vi lagrar dina uppgifter maximalt 2 år med hänvisning till rättslig förpliktelse.  

6.8 När du är anställd hos oss  

 PERSONUPPGIFTER  

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, tidigare erfarenhet samt övriga uppgifter som du valt att ha med i ditt CV. Bankkontouppgifter för betalning av lön. All lagreglerad information och våra förpliktelser som rör din anställning Vi kan även komma att inhämta kontaktuppgifter till närstående via blankett och samtycke från dem.  

 ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  

Nödvändig dokumentation samt för Marknadsföring av dina och våra tjänster.  

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  

Berättigat intresse samt rättslig förpliktelse.  

LAGRINGSTID  

Vi lagrar dina uppgifter under din anställningstid samt maximalt 2 år efter avslutat anställning med hänvisning till rättslig förpliktelse.  

6.9 När du är leverantör åt oss  

 PERSONUPPGIFTER  

Namn, företag, adress, e-postadress, telefonnummer samt annat relevant för uppdraget.  

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  

Säkerställa en fungerande verksamhet.  

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  

Avtal och rättslig förpliktelse.  

LAGRINGSTID  

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.  

7 VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER TILL?  

Vi använder olika leverantörers produkter och tjänster till vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Ventilationsteknik i Kungsbacka AB kan även komma att dela dina personuppgifter till underleverantörer för att kunna leverera avtalad tjänst eller produkt. Underleverantörer och leverantörer är då personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. Ventilationsteknik i Kungsbacka AB kan i vissa fall enligt lag eller dom vara skyldiga att lämna information till myndigheter.  

8 VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?  

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Persondata som lagras i våra system kan komma att behandlas av vår personal i våra system vid resor utanför EU/EES. 

 9 DINA RÄTTIGHETER  

RÄTT TILL ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE  

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.  

RÄTT TILL TILLGÅNG  

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.  

 RÄTT TILL RÄTTELSE OCH RADERING  

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.  

RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR OCH RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING  

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.  

RÄTT TILL DATAPORTABILITET  

Du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.  

 10 FRÅGOR OCH KLAGOMÅL  

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Ventilationsteknik i Kungsbacka AB, dataskydd@kbavent.se . Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.  

www.kbavent.se  
© 2018, Ventilationsteknik i Kungsbacka AB - Alla rättigheter reserverade 
Alla kontakter mellan er och oss sker enligt vår Integritetspolicy